Подадени 14 проектни предложения на стойност
2 674 252,75 лв.


На 02.06. 2023 г., в платформата ИСУН приключи приемът на процедура BG06RDNP001-19.538 по Мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" към МИГ-Лом, който бе обявен преди повече от три месеца преди това.

За свободния ресурс от 939 859,86 са подадени 14 проектни предложения от микрофирми от територията на МИГ-Лом. Данните от платформата ИСУН сочат, че общата стойност на подадените проектни предложения за безвъзмездна помощ възлиза на 2 647 252,75 лв., което представлява почти три пъти повече от наличните средства. Предложенията са много разнообразни – от създаване или подобряване на заведения за бързо хранене и магазини до зъболекарско оборудване и строителни машини, автоматизирани линии и сървъри за безопасно съхранение на данни.

Със ЗАПОВЕД № 7/03.07.2023 на Председателя на СНЦ „МИГ ЛОМ“ е назначена Комисия за подбор на проектни предложения, съгласно взето решение за съответствие и избор на членове на КППП с протокол № 5 от 03.07.2023 г. на КУО на МИГ ЛОМ. Оценката от външните оценители ще стартира след активиране на оценителна сесия от УО на ПРСР и ще бъде извършена до 40 работни дни от крайния срок на приема – 28.08.2023 г.

След приключване на процедурата за оценка от страна на МИГ-Лом документите ще бъдат разгледани в Държавен фонд земеделие за целесъобразност и законност на подбора на проектитеЗа контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти