Днес, 05.07.2023 се проведе еднодневна информационна среща за консултиране с местната общност


МИГ
в изпълнение на Административен договор BG06RDNP001-19.610-0106-C01 от 23.03.2023 г. „МИГ-Лом продължава да развива местната инициатива“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водени от общностите местно развитие“ сключен между Министерство на земеделието и храните, Държавен Фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция и МИГ ЛОМ.

МИГ
На информационната среща присъстваха 33 представители от различни сектори:
 • местен бизнес,
 • неправителствени организации,
 • земеделски производители,
 • представители на Община Лом от Дирекция „Социални дейности и програми за заетост“ и Дирекция „Общинска собственост, обществени поръчки, инвестиционна политика и проекти“
 • Дирекция „Бюро по труда“ - Лом

Срещата се проведе в малката зала на Административната сграда на Общински пазар Лом и бе последната -10-та от поредицата инфосрещи по график, организирани от МИГ-Лом за запознаване на хората от цялата община с новите възможности за следващият петгодишен период. Изпълнителният директор на МИГ – Румяна Симеонова откри срещата като мотивира всички присъстващи да бъдат проктивни в подготовката на новата стратегия за територията на МИГ-Лом. Тя подчерта особената важност за обективността при проучването и анализа на средата, както и какви са потребностите на гражданите и тяхната готовност да ги удовлетворят с реализацията на конкретни проектни идеи.

МИГ

От екипа на консултантската фирма „Булдар консултинг“ ЕООД - проучваща заинтересованите страни и разработваща новата Стратегия ВОМР представиха частичен анализ на направеното онлайн проучване с обявената анкетна карта за територията на МИГ ЛОМ до момента. Беше представена изчерпателна презентация с възможностите за финансиране на различните сектори по пет програми, включени в подхода ВОМР – СПРЗСР, ПРЧР, ПКИП , ПО и ПОС.

Присъстващите попълниха проектни фишове, които ще насочат консултантите в приоритизирането на финансовия ресурс по конкретни мерки на програмите и операции от Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони.


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти