МИГ Лом сключи анекс на 25.08.2023 г. към Административен договор BG06RDNP001-19.610-0106-C01 от 23.03.2023 г. за удължаване на срока за отчитане на проект „МИГ-Лом продължава да развива местната инициатива“ до 23.10.2023 г.


Това даде възможност да бъде удължен срокът за подготовка на новата Стратегия по подхода ВОМР на МИГ-Лом по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Стъпвайки на резултатите от Дейност № 3 - Проучване и анализ на територията, приключила до 03.07.2023 г. и проектни фишове от територията на Община Лом експертите от „Булдар консултинг“ ЕООД имат визия за новия стратегически документ и тя ще бъде консултирана с всички потенциални заинтересовани страни от местната общност през месец септември 2023 г.

Освен на експертна помощ в процеса на подготовката на новата стратегия за местно развитие екипът на МИГ Лом изключително разчита на консултирането с местното население -хората, за които тя се създава и хората, които ще могат да се възползвата от възможностите за европейско финансиране.

Така в хода на дискусии и събиране на коментари от активни фирми и организации, относно представената индикативна стратегическа рамка, могат да бъдат очертани най-правилните мерки за включване в Стратегията и съответното им бюджетно разпределение.


А така ще бъде изпълнена основната цел - да насърчим местното население да се включи в разработването и бъдещото прилагане на многофондова Стратегия до 2027 г.


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти