на стойност 9 583 449 лева


Шест месеца след подписване на Административен договор № 50-86/23.03.2023 г., по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. местната общност - граждани, фирми, НПО и Община Лом, от територията на МИГ Лом разработиха съвместно нова Стратегия за ВОМР за програмен период 2023–2027 г.

В началото, през месеците юни и юли 2023 г. бе проведена информационна кампания – информационни срещи по график в 9 населени места от общината с различни целеви групи за запознаване с възможностите, които предоставят различните оперативни програми и европейски фондове за финансиране на идеите на хората за развитие на територията. В тясна връзка с местните хора, прилагайки подхода „отдолу-нагоре”, заедно всички заинтересовани групи определиха проблемите и нуждите. Подходът ВОМР в най – голяма степен отчита спецификата на района на Лом, на местните ресурси и капацитет, и постига най-голямо въздействие върху местното развитие.

Направени бяха 116 анкети сред местната общност, вкл. попълнени он-лайн, и обстойни анализи за социално-икономическата ситуация, нагласите на местните хора за сътрудничество с други МИГ от страната и ЕС. Идентифицирани бяха заинтересованите страни и техните идеи за развитие чрез многофондово финансиране чрез 5 допустими програми. Бяха проведени 3 обучения - 2 бр. за Управителния съвет на МИГ, екипа за управление и 1 бр. еднодневно обучение за местни лидери от територията, обхващащо всички сектори – публичен, стопански и нестопански.

Подготовката на стратегията стъпи върху извършените проучвания и анализи на територията, изследваните заинтересовани страни и социално-икономическите условия. През месеците август и септември 2023 г. предвидените мерки с финансиране от различни фондове на ЕС бяха консултирани с местната общност, за да преценят хората доколко предложените мерки отговарят на техните идеи и намерения за развитие. Постигна се консенсус по основните елементи от стратегическите цели и приоритети, финансовия ресурс и очакваните индикатори при прилагането на стратегията. Стратегията е структурирана по начин, който привлича максимални средства от европейските фондове с финансова рамка от 9 583 449 лева за реализиране на визията за развитие на територията на МИГ Лом в следващите пет години.

На 19 септември 2023 г. се проведе окончателното обществено обсъждане на подготвения проект на Стратегия за ВОМР като по време на еднодневна информационната конференция 55 участници се запознаха с основните й параметри, вкл. с изготвеното проучване и анализ на територията . През настъпващия програмен период МИГ Лом ще изпълнява отново многофондова и иновативна в същността си стратегия, включваща мерки за въздействие от всички 4 допустими програми и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, както и мерки, съгласно Регламент (ЕС) 2021/2115.

Тя отразява смелостта на хората и амбициите на екипа „МИГ-Лом да продължава да развива местната инициатива“ за по-добър живот, чрез въвеждане на практика на понятията „социално земеделие“, „социално предприятие“ и „интелигентно селище “.За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти