МИГ
На 19 септември 2023 г. се проведе обществено обсъждане на подготвения проект на Стратегия за ВОМР като по време на еднодневна информационната конференция 55 участници се запознаха с основните й параметри, вкл. с изготвеното проучване и анализ на територията.

МИГ
Подготовката на стратегията стъпи върху тях като през месеците август и септември 2023 г. предвидените мерки с финансиране от 3 фонда на ЕС бяха консултирани с местната общност, за да преценят хората доколко предложените мерки отговарят на техните идеи и намерения за развитие. Постигна се консенсус по основните елементи от стратегическите цели и приоритети, финансовия ресурс и очакваните индикатори при прилагането на стратегията. Стратегията е структурирана по начин, който привлича максимални средства от европейските фондове с финансова рамка от 9 583 449 лева за реализиране на визията за развитие на територията на МИГ Лом в следващите пет години.

МИГ
През настъпващия програмен период МИГ Лом ще изпълнява отново многофондова и иновативна в същността си стратегия, включваща 14 мерки за въздействие от всички 4 допустими програми и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, както и мерки, съгласно Регламент (ЕС) 2021/2115.

МИГ
Тя отразява смелостта на хората и амбициите на екипа „МИГ-Лом да продължава да развива местната инициатива“ за по-добър живот, чрез въвеждане на практика на понятията „социално земеделие“, „социално предприятие“ и „smart village“.


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти