с успешен старт с местния бизнес


МИГ
Консултирането с местната общност на разработваната Стратегия по подхода ВОМР по Административен договор BG06RDNP001-19.610-0106-C01 от 23.03.2023 г. по проект „МИГ-Лом продължава да развива местната инициатива“ по подмярка 19.1 стартира с провеждане на дискусия с представители на стопанския сектор от територията на община Лом.

МИГ
Сред 20-те присъстващи на 12 септември 2023 г. сутринта преобладаваха собственици на фирми мениджъри на малки и средни предприятия поради усиления селскостопански есенен сезон. Целта на срещата беше представянето на резултатите от проучването до момента и първоначален вариант на стратегическата част и финансовия план на СВОМР.

Чрез видеовръзка Елизабет Йорданова – консултант от „Булдар консултинг“ ЕООД представи мерките и операциите от Стратегическия план по земеделие, които отговарят на извършеното анкетно проучване и социално-икономически анализ на територията. Тя чу мнението на вече кандидатствали и реализирали проекти бенефициенти като наблегна на новите моменти в Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ ( ПКИП 2021 – 2027 г. (ЕФРР)- повишаване на иновационния капацитет и конкурентоспособност на МСП чрез внедряване на иновации и ролята на иновациите в нея, за която отново се заделя 1 955 800,00 лв.

По-спорни бяха други финансиращи програми – Програмата за развитие на човешките ресурси (ПРЧР) и Стратегическия план за развитие на земеделието (СПРЗСР 2023 – 2027 г.).

Според изследването на фирмата населението на територията, в която функционира МИГ-ЛОМ – община Лом, по данни на НСИ към 31.12.2022г. наброява 20 545 души, като за периода 2018-2022г. е намаляло с приблизително 16,29% (в абсолютни стойности с 3998 души) или средно с по 999,5 души на година. За последната отчетена статистическа година, равнището на безработицата в област Монтана (10,2%) и на територията на МИГ-ЛОМ (10,5%) е почти идентично, за разлика от предходните години, когато стойностите на областно ниво са превишавали тези на района на МИГ-ЛОМ с до два-три пъти. В същото време недостигът на квалифицирана работна ръка е нараснал близо два пъти и бележи тенденция.

Опитът на МИГ Лом с липсващият интерес за „младежка заетост“ на местните фирми бе в коренно противоположна посока от резултатите на проведеното електронно анкетно проучване и намерението на самите млади хора от Лом. След проведена дискусия се стигна до заключението, че ще бъде заложена Мярка 8 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“.

Интервенциите, които могат да бъдат предприети към работещите ломчани, чрез финансиране през МИГ-ЛОМ, са насочени, основно, към дейности от програмите ПРЧР 2021-2027, както и към по-екзотични възможности, като например „социалното земеделие“ предлагано от СПРЗСР 2023-2027, което все още подлежи на дискусия. За микрофирмите е особено важно да знаят, че МИГ-Лом ще заложи рекордните - 22,06% (2 000 000,00 лв.) от по Мярка 6 „Инвестиции в подкрепа на неселскостопански дейности“ поради големия интерес за разнообразни микробизнеси.

Според работодателите и данните от анализа без удовлетворяване на потребности от всякакъв характер на работещите няма как да бъдат задържани в родните места младежите от района. Следва да бъде намерен правилният баланс между нуждата от високодоходна и сигурна заетост, качествена и привлекателна среда за живот и богат набор социално-културни услуги, интервенциите трябва да бъдат съобразени с всички тези направления, особено когато става дума за инвестиции.

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти