МИГ
Екипът и консултантите на МИГ-Лом продължиха разговорите по новата Стратегия по ВОМР, разработвана за периода 2023-2027 г. по Административен договор BG06RDNP001-19.610-0106-C01 от 23.03.2023 г. по под-мярка 19.1 с местната общност с представители на публичния сектор от територията на община Лом.

Еднодневната среща с 20 участници, проведена след обяд на 12 септември 2023 г. събра най-вече учители и директори на общинските и държавните училища от общината. Целта на срещата беше представянето на резултатите от проучването до момента и първоначален вариант на стратегическата част и финансовия план на СВОМР.
МИГ
Използавайки новите технологии - видеовръзка с Елизабет Йорданова – консултантите от „Булдар консултинг“ ЕООД представиха мерките по Програма „Образование“ (ПО) и операциите от Стратегическия план по земеделие, които засягат публичния сектор като потенциални бенефициенти за кандидатстване по Стратегията на МИГ.

Стъпвайки на натрупания опит от предишния програмен период 2014-2021 г. с реализирането на 5 проекта в образователни институции с партньори на стойност - 631 681,90 лв., всички присъстващи, вкл. и екипа за управление, поискаха корекция във финансовата рамка по Програма „Образование“ в посока увеличение от предложените 350 хил. лв. до максималния допустим размер от 500 хил евро. Освен специфичния период, белязан със заболеваемостта от „Ковид 19“ бяха отчетени някои затруднения при реализацията и отчитането на проектите по програмата, които ще бъдат минимизирани или избегнати още на ниво подготовка на стратегия и документи за кандидатстване.


Останаха за уточняване детайли по Мярка 6 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от Стратегическия план за развитие на земеделието (СПРЗСР 2023 – 2027 г. ). Мярката се реализира в рамките на Интервенция 8.Г.6 „Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони, приложима на територията на селските райони на Република България“ . Допустими кандидати са само общини от селските райони на Република България, а съгласно НАЦИОНАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ за периода 2013-2025 г. град Лом е специфичната група на градовете в „селски район“ , но от Ниво 4, които са с тенденция за Ниво 3 за пространствени връзки, чиято главна цел е постигане на „устойчиво интегрирано регионално развитие, базирано на използване на местния потенциал и сближаване на районите в икономически, социален и териториален аспект.” Предстои уточняване дали заложените инвестиции могат да бъдат реализирани на територията на града или само в селата от община Лом.

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти