МИГ
В две информационни срещи и дискусии се проведе консултиране с местната общност на разработваната Стратегия по подхода ВОМР по Административен договор BG06RDNP001-19.610-0106-C01 от 23.03.2023 г. по проект „МИГ-Лом продължава да развива местната инициатива“ по под-мярка 19.1 с представители на читалища, клубове и сдружения, както и със заети в социалния сектор от територията на община Лом. Целта беше представяне на резултатите от проучването до момента и първоначален вариант на стратегическата част и финансовия план на СВОМР.

На 14 септември 2023 г. сутринта неправителственият сектор постави въпроса за финансиране на своите дейности пред екипа, разработващ стратегията от „Булдар консултинг“ ЕООД . По време на дискусията чрез видеовръзка с консултантите Елизабет Йорданова и Ками Фейзова, представящи мерките и операциите от Стратегическия план по земеделие стана ясно, че могат да бъдат финансирани основно малка по вид инфраструктура в тяхна полза, но не и дейности на участниците в НПО като фестивали, дигитализация, организиране на спортни състезания, туристически турове и др., при запазване на културното наследство на територията.

МИГ
Дискусия се получи и след обяд при обсъждането на финансиращите програми – Програмата за развитие на човешките ресурси (ПРЧР) и Програма “Образование“ 2023 – 2027 г. ) с Директор дирекция “Социални дейности и програми за заетост“ към Община Лом Альона Арсенова, главният експерт Катя Иванова, здравните медиатори и представителите на Фондация „Рома Лом“. Критерият при кандидатстване за получени държавни и минимални помощи в размер до 200 хил. евро за последните 3 години се оказва ограничителен за общината и за работодателите, които могат да наемат хора от малцинствата и уязвими групи. След консултиране, относно създаване на постоянна заетост и професионална квалификация сред ромите бе решено да се проведат срещи с ръководителите на строителни фирми и религиозните общности за формиране на финансовия план по съответната мярка.

Предоставяните от институциите социални услуги и грижи на територията на МИГ-ЛОМ са внушителни по своя капацитет (1540 места за индивидуални ползватели и/или семейства) и разнообразие – 23 различни по своя вид и насоченост социални дейности.

По-голямата част от услугите са концентрирани в общинския център от територията на МИГ-ЛОМ – гр. Лом, но такива се предлагат и в 4 (четири) села от района - с. Замфир, с. Ковачица, с. Орося и с. Добри дол.

В региона на МИГ-ЛОМ функционират и 10 клуба на пенсионера, 2 клуба на инвалиди и 1 Мюсюлманско настоятелство.

Богатият набор от социални услуги, дава предпоставки за създаването на т.нар. социално предприятие – или предприемачество със социално въздействие, на хора с увреждания. То ще служи за насърчаване на уязвимите групи за трудова заетост и ще подпомогне за социално-икономическата интеграция на маргинализирани групи и такива в риск от изключване. От 2010г. социалното предприемачество е ключов елемент на стратегията на ЕС за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти