На 07.11.2023г. от 15:00 ч. в Административната сграда на Общински пазар се състоя информационна среща със земеделски производители от територията на община Лом по Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”. На кандидатите се предоставя възможност за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.554, която е активна в ИСУН 2020 до 18.12.2023г.


Размерът на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 223 543,57 лева, от които 90 % са средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а останалите 10% – национално съфинансиране. Финансовата помощ е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за подпомагане разходи, която се увеличава с 10% за проекти, представени от млади земеделски стопани, интегрирани проекти, проекти за колективни инвестиции от над 6 земеделски стопани и проекти за био земеделие.

Експертът по ПРСР от екипа на МИГ ЛОМ - Аделина Ангелова, представи на присъстващите презентация с отбрани важни акценти от условията за кандидатстване, а именно – цели на процедурата; финансови параметри; допустими кандидати; критерии за оценка; допустими дейности и допустими разходи. Основната цел на процедурата е да се осигури подкрепа за развитие на ефективно и конкурентоспособно селско стопанство.

Срещата премина с активност на участниците, които споделиха добри практики в открита дискусия от земеделци с вече реализирани договори.


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти