МИГ ЛОМ проведе информационна среща във връзка с предстоящ прием на проекти с представители на заинтересованите страни от територията на община Лом - народни читалища и неправителствени организации. Беше представена важна и актуална информация по Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“. Индикативната дата за обявяване на процедурата в ИСУН е 21.11.2023 г със срок за кандидатстване до 10.01.2024 г.


Мярката се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., иновативна е и е разработена за специфичните за територията на МИГ ЛОМ потребности на местната общност за развитие на нови съвременни форми за съхраняване и популяризиране на местните културно-исторически и природни ресурси както и местната идентичност.

На проведеното на 14.11.2023 г. от 15:00 часа в административната сграда на Общински пазари град Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19 ,ет. 2 – зала №2 присъстваха 10 участника, представители на народни читалища, ЮЛНЦ и неправителствени организации от територията на МИГ Лом.

Срещата откри Аделина Ангелова – експерт СВОМР от екипа на МИГ ЛОМ, която представи на всички присъстващи презентация съгласно предварително разработената програма. Участниците бяха поетапно запознати с процедурата за подбор на проекти по мярката; подготовка и разработване на проектни предложения и критериите и методика за оценка.

Събитието приключи в 17:00 часа с практически модул, в който бяха разгледани често задавани въпроси, проведе се открита дискусия и се споделиха добри практики.


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти