На 27.11.2023 МИГ ЛОМ сключи договор с частен бенефициент за изпълнение на проект към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на Община Лом.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект с наименование „Закупуване на пръскачка и пневматичен транспортьор“ подаден от земеделския стопанин Иво Иванов. Той бе одобрен по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от СВОМР на МИГ ЛОМ, финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Основната цел на проектното предложение е да се подобри цялостната ефективност на земеделското стопанство, чрез закупуването и въвеждането на нови и модерни активи, необходими за извършваните агротехнически мероприятия.

Стойността на одобрените за финансиране разходи е 29 799.00 лв., от които одобрена субсидия 14 899.50 лв безвъзмездна финансова помощ. Инвестицията е за придобиване на материални активи, закупуване на специализирана земеделска техника – пръскачка и пневматичен транспортьор, които ще подобрят изцяло дейността на земеделският производител.

МИГ Лом пожелава успешно изпълнение на проекта!За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти