На 07 Февруари 2024 от 17:00 часа на Общо събрание в сградата на Общински пазар, МИГ ЛОМ отчете дейността си през последните 5 години с рекламен филм пред 18 свои членове.

ОС

Настъпилите промени в представителството на Община Лом бяха отразени в списъчния състав на ОС на сдружението. Членовете гласуваха измененията, като освободиха досегашния представител д-р Георги Гаврилов от правомощията му на председател и избраха нов член от публичния сектор в УС на МИГ ЛОМ в лицето на новия кмет Цветан Петров, съгласно взето решение на Общински съвет-Лом №16 от ПРОТОКОЛ № 3/21.12.2023 г.
ОС

По време на срещата Изпълнителният директор на МИГ Лом, г-жа Румяна Симеонова представи Годишен финансов отчет и Доклад за дейността на сдружението за 2023 г. В дневния ред на събранието бе включено и одобрението на Годишния доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие, г., и приемане на проектобюджет за текущи разходи през 2024 г. Аделина Ангелова представи, а членовете на ОС приеха актуализирания индикативен график за прием на проекти по СВОМР за 2024 както и план-графика за провеждане на мониторинг на договорите. Всички одобрени от управителния съвет документи бяха приети единодушно и без забележки.

Екипът на МИГ Лом благодари на д-р Гаврилов за успешната съвместна работа през годините, а новият председател Цветан Петров обеща подкрепа и разбиране занапред в полза на местната общност.


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти