hmenu

ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.028 МИГ ЛОМ "ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - ЛОМ"


Оперативна програма: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” в изпълнение на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ;

Приоритетна ос 2: „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП";

Инвестиционен приоритет 2.2:„Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК;


Основната цел на процедурата: Да се създадат възможности за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари чрез подкрепа с безвъзмездна финансова помощ в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на МСП, а също и чрез подобряване на достъпа до финансиране.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 
Пълният текст на обявата, подробна информация и необходими документи за кандидатстване може да намерите тук - http://miglom.org/ob_obs/obs_2018_08_14.php

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти