Добре дошли!


П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом 17.12.2018 г.
                                                                                                           
Прочети още...

Уважаеми съграждани от Община Лом,


От 07.12.2018 в ИСУН 2020 стартира приема на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.125 по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за читалища, музеи, юридически лица с нестопанска цел
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за земеделски стопани, микропредприятия, занаятчии
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом 28.11.2018 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом 19.11.2018 г.
                                                                                                           
Прочети още...

В секцията Миглом => Документи ще намерите "Ръководство за бенефициента за изпълнение на проекти по процедури по ВОМР" от Министерството на труда и социалната политика
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом 1.11.2018 г.
                                                                                                           
Прочети още...

Информационна среща по Мярка 13
                                                                                                           
Прочети още...

Информация за проведени информационни срещи  по мерки от Стратегията за ВОМР по мерки от ПРСР 2014-2020  – октомври 2018
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом 15.10.2018 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за участие в информационна среща 25.10.2018 г.

Във връзка с предстоящ прием на проектни предложения по Мярка 13 от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ - ЛОМ, екипът на МИГ - ЛОМ Ви кани на еднодневна информационна среща за местни лидери и потенциални кандидати.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за участие в информационна среща за потенциални кандидати и местни лидери 18.10.2018 г.

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
 

Във връзка с удължен срок на прием на проектни предложения по мярка 4-7.2 от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група - ЛОМ”, Ви каним да участвате в информационна среща по тема:
„Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.057- МИГ–ЛОМ, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
                                                                                                            Прочети още...

МИГ-Лом обучава как се работи в ИСУН 2020
На 27 и 28 септември в зала 2 на Аминистративната сграда на Общински пазар бе проведено обучението на екипа, членовете на КУО – Общото събрание, и потенциални бенефициенти на територията на МИГ ЛОМ за работа в истемата ИСУН 2020.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-Лом предлага за Обществено обсъждане насоки за подготовка и изпълнение на проекти по Мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за Информационна среща 13.10.2018 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящ прием на проектни предложения по мярка 3-6.4.1. от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група - ЛОМ”, Ви каня да участвате в информационна среща по тема:
 
„Запознаване с процедура за подбор на проектни предложения  по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом 28.9.2018 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за обучение на екипа и членовете на КУО по процедурите за подбор и оценка на проекти към стратегията на МИГ ЛОМ 27 и 28.9.2018 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом 13.9.2018 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом 29.8.2018 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-Лом открива процедура за проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.028 МИГ ЛОМ "ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - ЛОМ"
Оперативна програма: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” в изпълнение на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ;
                                                                                                           Прочети още...

П О К А Н А за участие в информационна среща за местни лидери и потенциални кандидати за минимум 10 участника по мярка 4-7.2 в рамките на изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ-Лом - 29.8.2018 г. от 10 ч. в гр. Лом, Административната сграда на Общински пазар - зала 2.
                                                                                                         
Прочети още...

Сдружението „Местна инициативна група - Лом” (МИГ-Лом) открива първата процедура за подбор на проектни предложения - Мярка 4 по Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ-ЛОМ“,№BG06RDNP001-19.057, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., финансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и националния бюджет.
                                                                                                           Прочети още...

МИГ-Лом започна да обучава кандидати


На 11 и 12 юли в зала 2 на Административната сграда на Общински пазар бе проведено обучението на екипа, членовете на КУО – Общото събрание, и потенциални бенефициенти на територията на МИГ ЛОМ.
Обучение
Двете еднодневни обучения на присъствалите 36 участника са във връзка с прилагането на Стратегията за местно развитие на МИГ- ЛОМ, изпълнението на Актуализирания индикативен график за приеми по мерки от СВОМР на МИГ ЛОМ за 2018 г. и подготвените четири броя насоки за обявяване в ИСУН през този и следващия месец.
                                                                                                            Прочети още...

В секцията ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ може да видите първата обява на МИГ-Лом за Обществено обсъждане на Насоки по Мярка 4-7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от СВОМР на МИГ-Лом                                                                                                             Прочети още...

П О К А Н А за обучение на екипа и членовете на КУО по процедурите за подбор и оценка на проекти към Стратегията на МИГ-Лом
                                                                                                            Прочети още...

Публикуван е Утвърден списък на външните оценители в МИГ-Лом => Правилници 

5-conference

Екипът на МИГ ЛОМ взе участие в Петата международна конференция „Бъдещето на подхода Водено от общностите местно развитие/ЛИДЕР след 2020 година“, която се проведе от 4 до 7 юни в к.к. Албена.

В конференцията участваха над 300 души от 22 страни...
                                                                                                           
Прочети още...


П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом
                                                                                                           
Прочети още...

Публикуван е Утвърден списък на външните оценители в МИГ-Лом => Правилници 

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом                                                                                                              Прочети още...

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В съответствия с указания, получени от Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество в МРРБ Ви информирам, че в периода от 7 май до 22 юни 2018 г. ще бъде отворена Четвърта покана за набиране на проектни предложения по Програмата за междурегионално сътрудничество "Интеррег Европа" 2014-2020 г. Допустими бенефициенти по програмата са национални, регионални и местни публични органи, други публичноправни институции (университети, агенции за регионално развитие, организации, подпомагащи бизнеса и др.) и неправителствени организации.

                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за участие в конкурс за избор на външни експерт-оценители на проекти по СВОМР на СНЦ МИГ-Лом
                                                                                            Пълен текст на поканата

П О К А Н А за участие в заседание на Общото събрание на МИГ-Лом
                                                                                                             Прочети още...

Обява за обществено обсъждане на промени в стратегията на МИГ-Лом поради промяна в националното законодателство

Дата на откриване: 27.4.2018 г.

Дата на приключване: 10.05.2018 г, 17:00 ч.

                                                                                                             Прочети още...


На 23.04.2018 г. г-жа Пенка Пенкова, председател на Колективния управителен орган на Сдружение „Местна инициативна група Лом“ подписа Споразумение за изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие.                                                                                                                                     Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом
                                                                                                              Прочети още...

На 27 март от 17 ч. в административната сграда на Общински пазар Лом, МИГ–Лом проведе Общо събрание на своите членове, на което отчете дейността си за периода от създаването си през февруари 2017 г. до края на годината.
                                                                                                              Прочети още...

П О К А Н А за участие в заседание на Общото събрание на МИГ - Лом
                                                                                                              Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ - Лом
                                                                                                              Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ - Лом
                                                                                                              Прочети още...

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВУО/УС НА МИГ-Лом
П О К А Н А
за участие в извънредно заседание
                                                                                                              Прочети още...

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме ви, че на 29.12.2017 г. многофондовата стратегия на ВОМР на МИГ-Лом е одобрена за финансиране и реализация в периода 2018-2023 г.
                                                                                                              Прочети още...

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти