hmenu

Добре дошли!


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме ви, че на 02.08.2017 подадохме проект по мярка 19.2 по ПРСР - за финансиране на стратегията за ВОМР.
                                                                                                              Прочети още...

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЕКИП НА МИГ-Лом

                                                                                                             
Прочети още...

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЕКИП НА  МИГ-ЛОМ, ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ
 
                                                                                                            Прочети още...

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛОМ“
ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЕКИП ...


                                                                                                  Прочети цялата обява...

На 28 април 2017 г. беше проведено заседание на Общото събрание на МИГ-Лом, на което беше обсъдена и приета окончателно разработената с помощта на консултантите Стратегия на Воденото от общността местно развитие.
                          Презентация с подробности за Стратегията изтеглете като PDF от тук...
                                                Пълния текст на Стратегията изтеглете като PDF от тук...

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ на МИГ-Лом, на 28.04.2017 г. от 18:00 ч.
                                                                                                              Прочети още...

ПОКАНА
За второ и трето обществено обсъждане на Стратегията за ВОМР - 21 и 28 април 2017.                                                                                                      Прочети още...

ПОКАНА
За провеждане на обществено обсъждане (в рамките на под-дейност 5.4 от ДБФП)
на тема:
Обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР до 2020 г. на Местна инициативна група - ЛОМ
                                                                                                               Прочети още...
ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПУБЛИЧЕН СЕКТОР -  общинска администрация и други публични органи - на 28.03.2017 г. от 10:30                                           Прочети още...


ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕСТОПАНСКИЯ СЕКТОР -  неправителствени организации и читалища - на 28.03.2017 г. от 10:30                                                       Прочети още...


ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТОПАНСКИЯ СЕКТОР -  земеделски производители и преработватели, предприятия от горския сектор - на 27.03.2017 г. от 10:30

                                                                                                               Прочети още...


ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТОПАНСКИЯ СЕКТОР -  туризъм, услуги, производство и др. - на 27.03.2017 г. от 10:30                                                                       Прочети още...


ПОКАНА ЗА СЪБИТИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2017 г.                            Прочети още...
Уважаеми съграждани,

Съгласно публикувания график и покани на сайта на МИГ-ЛОМ през февруари 2017 година бяха проведени следните събития:

                                  Прочети още...ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ

                                                                                                         Прочети още...


Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнение на проекта по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД 50-104/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., Ви уведомяваме за предстоящото провеждане на публични събития                                                                                 Прочети още...
Уважаеми жители на територията на Община Лом,
Информираме Ви, че на 23 и 24 януари 2017 година, в сградата на Община Лом бяха проведени три еднодневни информационни семинари съгласно предварителния график. 

                             Прочети още...


Брошура

Издадена е брошура "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.", която може да изтеглите от тук във формат PDF.
ПОКАНА

за еднодневни информационни срещи/семинари

                                                                                                                Прочети още...


Уважаеми съграждани, Информираме ви, че в рамките на Проект № РД 50-104/17.08.2016 г. - подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони етапът на провеждането на информационните кампании 2.1. от БФП приключва през месец януари 2017 година.                                                                                  Прочети още...Лом

Информационна среща с представители на стопански сектор - град Лом 23.11.2016


                                Прочети още...
Информационна среща с представители на нестопанския сектор - град Лом 22.11.2016                                                                                                 Прочети още...

Информационна среща с представители на публичния сектор - град Лом 21.11.2016                                                                                                                 Прочети още...

Информационна среща в село Сталийска махала - 18.11.2016            Прочети още...

Станево
Информационна среща в село Станево - 11.11.2016


                                Прочети още...

Информационна среща в село Сливата - 9.11.2016                          Прочети още...

Трайково

Информационна среща в село Трайково - 27.10.2016


                                 Прочети още...

Информационна среща в село Долно Линево - 25.10.2016               Прочети още...

Информационна среща в село Замфир - 18.10.2016                         Прочети още...

Информационна среща в село Добри дол - 11.10.2016                     Прочети още...

Информационна среща в село Ковачица - 7.10.2016                        Прочети още...

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти